1 вересня 2004 року у складі економічного факультету Мелітопольського державного педагогічного університету була заснована кафедра економіки і менеджменту.

У 2007 році кафедра менеджменту і туристичної індустрії була реорганізована та відокремилася як самостійний підрозділ. З 2007 року кафедру очолює кандидат географічних наук, доцент  Донченко Л. М.  Лариса Михайлівна у  1994 році закінчила Мелітопольський державний педагогічний інститут, а в 2007 році  магістратуру Гуманітарного університету «Запорізького інституту державного та муніципального управління» за спеціальністю «Адміністративний менеджмент».  У 2002 році захистила  дисертацію за темою «Територіальна організація приморської рекреаційної системи розселення на прикладі Запорізького Приазов’я» та отримала вчене звання кандидата наук. Керує дипломними та бакалаврськими роботами, які мають високий рівень підготовки. У Мелітопольському державному педагогічному університеті працює з 1988 року, загальний стаж педагогічної роботи понад 20 років.

На цей час на кафедрі працюють: завідувач кафедри, кандидат географічних наук, доцент Донченко Л.М., кандидат економічних наук, доцент Олексенко Р.І., кандидат економічних наук, доцент Адаменко В.К., кандидат економічних наук, доцент Стецишин М.М.; старший викладач Щебликіна З.В., кандидат юридичних наук, асистент Дащенко О.В., асистент Рибальченко Н.П. Технічно-допоміжний персонал кафедри: лаборант Ковалевська М.В., інженер Кулєшов С.О.

Кафедра здійснює підготовку студентів  за напрямом підготовки 6.030601 Менеджмент (ОКР «Бакалавр») та спеціальності 7.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування (ОКР «Спеціаліст»).

Навчальна, виховна та науково-дослідна робота кафедри спрямована на забезпечення фахівців спеціальності «Менеджмент» потенціалом новітніх управлінських технологій для широкого вибору конкретних напрямків практичної діяльності за фахом, на розвиток вмінь самостійно та кваліфіковано вирішувати комплекс завдань відповідно до їх функціональних обов’язків.

Кафедра  менеджменту і туристичної індустрії проводить свою роботу у рамках кафедральної теми «Сучасні тенденції розвитку соціально-економічного потенціалу Запорізької області та суміжних територій».

Здійснюється співпраця кафедри з науковцями Одеського Національного університету імені  І.І. Мечникова (місто Одеса), Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (місто Київ), Національного університету імені Т.Г. Шевченко (місто Київ), Київського національного торгово-економічного університету (місто Київ),   Національним музеєм народної архітектури та побуту України, Рязанського інституту управління та права (місто Рязань, Росія).

У листопаді 2012 року була підписана угода про наукове співробітництво та проведення практик студентів з Національним музеєм народної архітектури та побуту України.

Викладачі кафедри є членами міжкафедральної лабораторії рекреаційних досліджень. У межах проекту «Мелітополь туристичний» підписано договір про співпрацю лабораторії з відділом управління культури та відділом стратегічного розвитку міста Виконавчого комітету Мелітопольської міської ради.

На кафедрі продовжує роботу науковий студентський гурток «Менеджер». До наукової діяльності залучаються студенти напряму підготовки  «Менеджмент» та спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування», які розробляють індивідуальні науково-дослідні робити згідно пріоритетних напрямків досліджень кафедри.

Підсумками досліджень стає участь студентів у науково-практичних конференціях, написання курсових, бакалаврських та дипломних робіт, які охоплюють певний аспект досліджуваної проблеми.

Особлива увага на кафедрі приділяється налагодженню та підтримці широкого кола ділових зв’язків з науковими, освітніми, підприємницькими та громадськими установами як в межах України, так і в інших країнах.

Кафедра продовжує наукове співробітництво з Рязанським інститутом управління і права (місто Рязань, Росія).

В рамках договорів викладачі кафедри менеджменту і туристичної індустрії активно приймають участь у науково-практичних конференціях, семінарах з актуальних проблем економіки, управління та туризму; рецензують монографії, навчально-методичні посібники, програми дисциплін вищої школи, методичні рекомендації; здійснюють обмін інформацією щодо досвіду впровадження кредитно-модульної системи організації учбового процесу в університетах згідно вимогам Болонського процесу.

Доцент Олексенко Р.І. включений до редакційної колегії  наукового журналу «Новий Університет» (Росія).

Також, кафедрою менеджменту і туристичної індустрії ведуться переговори з Московськими Вишами, що мають спеціальності відповідного профілю, такими як: МФЮА (Московский финансово-юридический университет), МЭСИ (Московский Государственный университет экономики, статистики и информатики), МГИИТ (Московский государственный институт индустрии и туризма), Институт гостиничного и туристического менеджмента (Росія).

Контакти:

72312, Запорізька область, місто Мелітополь, вулиця Дзержинського, 68

тел. (0619) 44-04-67

e-mail: menedgment@mdpu.org.ua

menedzhment2007@mail.ru

СКЛАД КАФЕДРИ

Донченко Лариса Михайлівна

Посада: завідувач кафедри менеджменту та туристичної індустрії, доцент

Наукові ступінь і звання: кандидат географічних наук, доцент

В університеті працює з: 1988 року

Наукові інтереси: дослідження розвитку туристично-курортної галузі

Олексенко Роман Іванович

Посада: доцент кафедри менеджменту та туристичної індустрії

Наукові ступінь і звання: кандидат економічних наук, доцент

В університеті працює з: 2009 року

Наукові інтереси: аналіз конкурентоспроможності підприємств, дослідження філософії ринку та ринкової кон’юнктури

Гурбик Юрій Юрійович

Посада: доцент кафедри менеджменту та туристичної індустрії

Наукові ступінь і звання: кандидат наук з державного управління, доцент

В університеті працює з: 2016 року

Наукові інтереси: питання державного регулювання рекреаційно-туристичної сфери в умовах розвитку інституціонального середовища.

Стецишин Микола Миколайович

Посада: доцент кафедри менеджменту та туристичної індустрії

Наукові ступінь і звання: кандидат економічних наук, доцент

В університеті працює з: 1989 року

Наукові інтереси: наукові дослідження, пов’язані з проблемами еколого-економічної ефективності управління природокористування в АПК Запорізького регіону

Щебликіна Зоя Вікторівна

Посада: старший викладач кафедри менеджменту та туристичної індустрії

В університеті працює з: 2010 року

Наукові інтереси: управління діяльністю машинобудівних підприємств в умовах ринкових відносин

Дебедєва Олена Анатоліївна

Посада: старший викладач кафедри менеджменту та туристичної індустрії

В університеті працює з: 2010 року

Наукові інтереси: питання дослідження сутності соціально-орієнтованої економіки та перспективами соціального спрямування економічного розвитку держави.

Рибальченко Ніна Павлівна

Посада: асистент кафедри менеджменту та туристичної індустрії

В університеті працює з: 2008 року

Наукові інтереси: дослідження структури державного управління туристичної галузі

Ковалевська Марина Вікторівна

Посада: лаборант кафедри менеджменту та туристичної індустрії

В університеті працює з: 2009 року